Java aplet za primene Groebnerovih baza na osnovne probleme polinomskih ideala

Uvod

 

Aplet je namenjen za prikaz osnovnih primena Grebnerovih baza. Implementirane su četiri primene sa sledećim monomijalnim poretcima: leksikografski, obrnuti leksokografski,            gradirani leksikografski i gradirani obrnuti leksikografski.

Definicija Grebnerove baze

 

Definicija. Konačan skup   ideala I prstena polinoma više promenljivih  naziva se (standardna) Grebnerova baza ideala I ako važi:

            u odnosu na fiksirani monomijalni poredak.

 

 

 


Problem pripadnosti idealu

Problem jednakosti dva ideala

Problem resivosti sistema jednacina

Problem konacne resivosti sistema jednacina